Project Description

Ngày 7/5/2018 Công ty PACS Việt Nam đã triển khai công việc Cô lập làm sạch – Turnaround các thiết bị tại Kho lạnh Thị Vải thuộc Khí Vũng Tàu.

Phạm vi công việc:

  1. Lắp đặt giàn giáo công nghiệp trong không gian hạn chế với 9.408 m³
  2. Lắp đặt giàn giáo công nghiệp bên ngoài cao trên 12m với 162 m³
  3. Lắp đặt giàn giáo bên ngoài dưới 12m với 1.172 m³