Sơn Chống ăn mòn bồn TK101/102 kho LPG Dung Quất (7/2017-10/2017)

Sơn Chống ăn mòn bồn TK101/102 kho LPG Dung Quất (7/2017-10/2017)